Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het Regionaal Consortium  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

November 2015

Nieuwsbrief
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Mededelingen
Nieuwe projectleider
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat Gouke Bonsel medio augustus 2015 zijn taak als projectleider van het Regionaal Consortium heeft neergelegd om zich te kunnen richten op zijn nieuwe functie bij de Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg in het UMC Utrecht. Wij zijn blij u te kunnen melden dat Mijke Lambregtse – van den Berg, psychiater en kinder- en jeugdpsychiater in het Erasmus MC, de taak van projectleider van het onderzoeksproject naar gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren gaat vervullen. Zij stelt zich hieronder zelf aan u voor.
Mijke Lambregtse - van den Berg stelt zich aan u voor
Sinds 1 november ben ik, Mijke Lambregtse-van den Berg, vanwege het  vertrek van Gouke Bonsel projectleider van het onderzoeksproject naar
kwetsbare zwangeren. Een groot deel van u heb ik waarschijnlijk al eens ontmoet tijdens één van de door het regionaal consortium georganiseerde bijeenkomsten en symposia, maar voor de genen die mij niet kennen stel ik
mij graag nog even persoonlijk voor. Ik ben aan het Erasmus MC verbonden als psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Mijn aandachtsgebied is zwangerschapspsychiatrie en de invloed hiervan op het jonge kind. Ik vind het belangrijk om klinisch werk te combineren met onderzoek dat zich richt op het verbeteren van zorg. De onderzoeksprojecten die ik momenteel leid, zijn dan ook vanuit vragen uit de praktijk ontstaan: Stoppen of doorgaan van antidepressiva tijdens de zwangerschap (www.stoporgostudie.nl)? Wat is de effectiviteit van lichttherapie bij depressie tijdens de zwangerschap  (www.brigthupstudie.nl)? En hoe kunnen we ouderschapskwaliteiten van moeders met ernstige psychische problematiek beter in kaart te brengen (INCAS studie)? Deze studies doe ik in nauwe samenwerking met verloskundigen en gynaecologen uit de regio. Daarnaast was ik al als lid van de projectraad betrokken bij het Regionaal Consortium. Ik ben dan ook heel enthousiast over de mogelijkheden die het consortium biedt om op een gezamenlijke manier de zorg voor kwetsbare (aanstaande) moeders, hun partners en kinderen te verbeteren. Ik draag daar vanuit mijn expertise en passie graag aan mee!
Nieuw lid projectraad
Hans Reinold, directeur van Careijn kraamzorg, heeft zijn functie als lid van de projectraad helaas moeten neerleggen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de projectraad vanuit de kraamzorgorganisaties. Hiertoe wordt een aparte mail gestuurd aan de kraamzorgorganisaties. De projectraad heeft als doel om met ons mee te denken en ons te adviseren. Zij kijkt daarbij met name of datgene wat vanuit het consortium wordt gedaan ook in verhouding is tot wat het oplevert voor de regio. Ook worden zaken die regionaal spelen besproken en uitgewisseld, zodat we hier als consortium gezamenlijk in op kunnen trekken. De projectraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de partijen en houdt rekening met regionale spreiding.
Site visit ZonMw
Meteen na de zomervakantie, op 8 september, hebben we als consortium bezoek gehad van ZonMw. ZonMw heeft alle tien consortia bezocht om te horen wat de voortgang is en om tips en adviezen te geven voor verbetering. Tijdens de site visit waren naast ons kernteam ook leden van de projectraad aanwezig. ZonMw was erg tevreden over de resultaten van het consortium tot nu toe en over het draagvlak in de regio. Ook over andere zaken, zoals het oprichten van ons cliëntenpanel onderzoek & onderwijs en onze investering om ook in de keten ons te positioneren (onder andere door betrokkenheid bij de transformatie van de jeugdzorg in de regio) was ZonMw tevreden. Ze gaven bovendien aan dat we landelijk een bijzondere en unieke positie hebben als regio waar het gaat om expertise op het gebied van kwetsbare zwangeren problematiek.
Het onderzoeksproject - Fase 3!

Het onderzoeksproject dat we in het kader van het consortium als regio uitvoeren, bestaat uit vijf fasen:
Tijdens fase 1 hebben we in kaart gebracht hoe de zorg voor kwetsbare zwangeren in de regio is georganiseerd en welke problematiek deze zwangeren hebben. Onderdeel van het in kaart brengen van de organisatie van zorg was het in kaart brengen van bestaande best practices.
Tijdens fase 2 hebben we met u samen vastgesteld welke best practices we als regio met elkaar op regionaal niveau willen uitwerken en implementeren. In april 2015 hebben we hiertoe tijdens een bijeenkomst de eerste resultaten uit onze studies aan u gepresenteerd en hebben we gevraagd of u hier nog aanvullingen op had. Vervolgens hebben we de resultaten uitgewerkt en de best practices die hieruit naar voren kwamen aan u voorgelegd tijdens de bijeenkomst in juni. In vier verschillende werkgroepen zijn deze best practices toen besproken en wederom verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat we als regio twee dingen wilden aanpakken, namelijk: 
- Het beter structureren van de samenwerking met Veilig Thuis
- Het vormgeven van gestructureerde psychosociale zorg

In de zomer heeft het kernteam, samen met de projectraad en met een aantal collega’s uit de regio die tijdens de bijeenkomst in juni aangaven wel verder mee te willen denken, deze interventies uitgewerkt in een notitie die aan de regio is gestuurd. Na het verwerken van de laatste input zijn deze interventies gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 22 september. Op dit moment zijn we het implementeren van deze bovenstaande interventies aan het opstarten. Hiervoor komen we de komende tijd langs bij u in het VSV!

Regiobijeenkomst 22 september: Vaststellen best practices
Naast het presenteren van de hierboven beschreven best practices,  zijn tijdens de bijeenkomst op 22 september een aantal interessante sprekers inhoudelijk ingegaan op de gekozen onderwerpen. Vertrouwensarts dr. Marjolein van de Merwe is ingegaan op het melden bij ‘Veilig thuis’ door professionals. Casecoördinator van het Bravis ziekenhuis, Brigitte Rovers, heeft verteld hoe de zorg voor kwetsbare zwangeren binnen haar organisatie is georganiseerd en wat haar rol hierbij is. Tot slot heeft Jeroen Vervoort, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van het Erasmus MC, met behulp van praktijkvoorbeelden, onderbouwd met theorie, inzicht gegeven in de zorg voor zwangeren met problemen op sociaal psychiatrisch gebied. Door deze diversiteit aan sprekers hebben de bezoekers zich kunnen verdiepen in de onderwerpen die de komende tijd centraal zullen staan.
Agenda
Alle activiteiten van het Regionaal Consortium voor 2016 op een rij
De onderstaande activiteiten en bijbehorende data kunt u alvast in uw agenda noteren. Uiteraard ontvangt u t.z.t. een uitnodiging en meer informatie over het thema, het programma en de locatie.

18 februari 2016 
(15.00 - 17.30u)
Minisymposium Arbeid en Zwangerschap

31 maart 2016 (15.00 - 17.30u)
Regiobijeenkomst Regionaal Consortium

31 mei 2016 (15.00 - 17.30u)
Minisymposium Regionaal Consortium

27 september 2016 (15.00 - 17.30u)
Regiobijeenkomst Regionaal Consortium

17 november 2016 (15.00 - 17.30u)
Minisymposium Regionaal Consortium

Bijeenkomsten Projectraad 2016
15 november 2016 (15.00 - 17.30u)
13 september 2016 (15.00 - 17.30u)

Overige data
03
dec
 
Symposium Grootstedelijke perinatale gezondheid 3
De kwetsbare zwangere en moeder: welke zorg, wiens zorg?, Rotterdam, De Doelen.
22
jan
 
Kennispoort Conferentie
Voorbij de fysiologie in de Nederlandse geboortezorg?, Utrecht.

Over het regionaal consortium


Het Regionaal Consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Hebt u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 51 85 
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2015 Hogeschool Rotterdam.