Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het Regionaal Consortium  doorsturen |  afmelden |  online versie
 

Mei 2016

Extra editie nieuwsbrief: Projectaanvragen
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Hierbij ontvangt u een extra editie van de nieuwsbrief van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. Wij willen u hiermee graag op de hoogte stellen van drie projectaanvragen waar het Regionaal Consortium bij betrokken is. Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen dan kunt u ons bereiken via regionaalconsortium@hr.nl.
............................................................................................................................................
Stand van zaken projectaanvragen
ZonMw: VIMP subsidie
Op basis van de onderzoeken in de afgelopen 3 jaar en de daarop volgende veldraadpleging in verschillende bijeenkomsten tussen april en september 2015, is een blauwdruk ontwikkeld ter ondersteuning van het structureren van ‘psychosociale zorg’ en ‘Samenwerking met Veilig Thuis’ Het doel van deze blauwdruk is om de zorg voor kwetsbare zwangeren op deze gebieden beter te structuren en te organiseren in Zuidwest Nederland.

De blauwdruk bevat een stroomdiagram met afspraken over screening, onderlinge communicatie tussen professionals en doorverwijzing naar lokale instanties. Deze blauwdruk wordt op dit moment bij twee verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) vertaald naar de lokale structuur en naar lokale initiatieven op het gebied van kwetsbare zwangeren problematiek. Dit alles gebeurt door middel van samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van het betreffende VSV.
Van ZonMw hebben alle consortia (in totaal zijn dat er 9) een uitnodiging gekregen voor het aanvragen van een zogenaamde VIMP subsidie. VIMP staat voor: Verspreidings- en implementatie impuls. In overleg met ZonMw en met de projectraad hebben we voor ons consortium vervolgens een plan geschreven waarbij we:
 
  • De blauwdruk kunnen vertalen naar alle VSV’s in de regio;
  • Per VSV een scholing kunnen aanbieden aan 10 – 12 professionals gericht op het werken met deze vertaalde blauwdruk en implementatie in de dagelijkse praktijk;
  • Kennis en producten met andere consortia kunnen uitwisselen (producten uit andere consortia mbt kwetsbare zwangeren problematiek komen zo beschikbaar voor ons consortium en onze blauwdruk verspreiden we ook binnen andere consortia).
Het betreft een subsidie van € 40.000,- voor de duur van 1 jaar.
Voor de zomervakantie krijgen we van ZonMw bericht of de subsidie wordt gehonoreerd.
...........................................................................................................................................
ZonMw: Project kraamzorg
ZonMw heeft kennisorganisaties opgeroepen om in samenwerking met consortia een projectidee in te dienen gericht op kraamzorg.
In deze subsidieronde moet het ingediende onderzoek bijdragen aan inzicht in de benodigde inhoud en omvang van kraamzorg, ter onderbouwing van noodzakelijke en (kosten)effectieve zorg voor moeder en kind (van zorgindicatie t/m -overdracht), waarin kraamzorg op maat het uitgangspunt is.

Het onderzoek levert:
  • onderbouwing voor de effectiviteit en de invulling van (onderdelen van) kraamzorg
  • een methode van indicatiestelling aan de hand waarvan behoefte aan zorg bepaald kan worden
Het is de bedoeling om dit zo in te richten dat het voor alle Kraamzorgorganisaties haalbaar is om aan te sluiten en om het zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij bestaande zorg zoals die nu wordt verleend.

Inmiddels hebben we een positief advies gehad van ZonMw om het projectidee uit te werken tot een aanvraag voor een onderzoeksproject. We werken hier momenteel hard aan met alle betrokken partijen. De deadline voor indienen van deze aanvraag is 9 juni.
..........................................................................................................................................
ZonMw: project in samenwerking met de Hartstichting
Vanuit het Erasmus MC zijn wij benaderd om als consortium te participeren in een project met als titel “Long-term health self-management for women and their families”. Begin mei is hiervoor een gezamenlijke aanvraag in de vorm van een projectidee ingediend bij een subsidieronde van ZonMw en de Hartstichting.
 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van het digitale platform 'Slimmer Gezond Leven' om de zorgverleners en de cliënten/patiënten nog betere preconceptie, verloskundige en specialistische zorg te geven van preconceptioneel tot de tweejarige leeftijd van het kind (=preconceptionele periode plus 1000 dagen), met daarbij naast medische zorg ook veel aandacht voor voeding en leefstijl. Dit platform biedt tevens de mogelijkheid om de ketenzorg maximaal te ondersteunen.
 
In afstemming met de projectraad heeft het consortium zich hier aan verbonden en is een projectidee ingediend. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen wanneer dit projectidee verder mag worden uitgewerkt tot een onderzoeksproject (we horen dit waarschijnlijk voor de zomer).
..........................................................................................................................................
Afstemming nieuwe projecten
We zoeken naar een vorm om snel met alle partijen af te stemmen of we al dan niet mee willen doen aan een onderzoeksproject en ook welke bijdrage we als consortium kunnen en willen leveren. Momenteel doen we dat steeds via afstemming met onze/ons:
  • Projectraad
  • Cliëntenpanel
  • Leden die het specifieke aangaat (zoals de kraamzorgorganisaties bij de ‘Kraamzorgcall’)
Omdat de tijdsdruk altijd erg groot is (subsidierondes hebben vaak een hele korte doorlooptijd, variërend van 3 – 12 weken, en voordat we iedereen bereikt hebben duurt ook vaak even), gaat dit al snel ten koste van de afstemming en de kwaliteit. Daarom zoeken we naar een manier om dit te vergemakkelijken. Mocht u hier al ideeën over hebben, dan horen we dat heel graag via regionaalconsortium@hr.nl.
...........................................................................................................................................

Over het regionaal consortium


Het Regionaal Consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC.

Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Hebt u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511 
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2016 Hogeschool Rotterdam.