Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van het regionaal consortium       doorsturen |  afmelden |  online versie
 
September 2017

Update
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

 
Hogeschool Rotterdam
ZonMw (de subsidieverstrekker van de regionale consortia) vindt het voortbestaan van de consortia als kennisinfrastructuur voor de regio van groot belang. Alle negen consortia in Nederland zijn daarom door ZonMw uitgenodigd om in het kader van het programma Zwangerschap en geboorte II een vervolg te geven aan de infrastructuur die zij de afgelopen jaren hebben opgezet.
De afgelopen maanden hebben voor het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland in het teken gestaan van het indienen van de bijbehorende subsidieaanvraag en onderzoeksvoorstellen. Hierbij ontvangt u een update van de stand van zaken.
 
Doorstart consortium 
Ten behoeve van de subsidieaanvraag voor de doorstart van het consortium hebben we de bestaande samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd en in een plan beschreven hoe we ons consortium – met geaccrediteerde symposia, website, nieuwsbrief, Cliëntenpanel, onderzoeken et cetera - de komende vier jaar willen voortzetten. Hierbij nogmaals onze hartelijk dank voor alle feedback die wij binnen de krappe doorlooptijd hebben mogen ontvangen, het meedenken en uiteraard de bereidheid om (wederom) de samenwerkingsovereenkomst met het consortium te ondertekenen
Tijdpad doorstart
  De ondertekende samenwerkingsovereenkomst en het plan voor het consortium vormen tezamen de subsidieaanvraag ‘Bestendiging en borging multi-disciplinaire kennisinfrastructuur geboortezorg’ die we op 4 juli hebben ingediend bij ZonMw. De subsidie-aanvraag wordt beoordeeld door referenten, een cliëntenpanel en daarna door de programma-commissie van ZonMw. Eind oktober krijgen wij te horen of onze aanvraag al dan niet wordt ge-honoreerd. Bij een positief besluit kan het consortium vanaf december 2017 een doorstart maken.
Nieuw onderzoek
Behalve een plan voor de doorstart van het consortium, konden bij ZonMw onderzoeksvoorstellen worden ingediend voor de drie aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. Een belangrijke voorwaarde in deze subsidieronde is dat onderzoek moet plaatsvinden in samenwerking met het Kennisnetwerk Geboortezorg, ofwel met één of meer
regionale consortia.
In dat kader heeft het Regionaal Consortium Zuidwest Nederland in juni bijeenkomsten georganiseerd om in kaart te brengen wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen. Bovendien hebben onderzoekers de gelegenheid gekregen om hun onderzoeksvoorstel te pitchen en om feedback te vragen.
Vervolgens konden onderzoekers hun voorstel ter advisering voorleggen aan de Projectraad en het Cliëntenpanel van het consortium. Tevens heeft het projectteam van het consortium de voorstellen zorgvuldig getoetst aan de criteria en voorwaarden van ZonMw. De uitkomsten van dit traject zijn in de vorm van een advies teruggekoppeld aan de betreffende onderzoekers. 
Tijdpad nieuw onderzoek
  De deadline voor het indienen van onderzoeks-voorstellen was 29 augustus. De programma-commissie van ZonMw beoordeelt de komende periode de onderzoeksvoorstellen. Indieners ontvangen begin november bericht of zij hun voorstel verder mogen uitwerken tot een uitgewerkte subsidie-aanvraag. De deadline voor indiening hiervoor is 25 januari 2018. Vervolgens vindt beoordeling plaats door referenten, een cliëntenpanel en daarna door de programmacommissie. Begin mei 2018 horen indieners of hun aanvraag wordt gehonoreerd.
We hopen u voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Angélica Venekamp
Coördinator regionaal consortium
Over het regionaal consortium

Het regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs én praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het Erasmus MC. Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.
Nieuwsbrief
 
Heeft u bijeenkomsten die voor de hele regio interessant en toegankelijk zijn?
Geef het ons door! Wij plaatsen het dan
in de nieuwsbrief.
Abonneren
 
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur hem gerust door!
Hogeschool Rotterdam
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Zuidwest Nederland
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam 
010 - 794 5511  
regionaalconsortium@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.